تحلیل بنیادی, شبندر

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش شبندر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در نمودار بعدی روند سودآوری شبندر در سال های 1387 تا 1395 تصویر شده است. اوج سود هر سهم در سال 91 بوده است. سال 94 سود هر سهم نزدیک به صفر بود اما با بهبود عملکرد در سال های 94 و 95 وضعیت EPS رشد قابل قبولی را شاهد بود.

13970601 سود هر سهم سالیانه شبندر

روند فروش شبندر از سال 87 صعودی بوده و اوج خود را در سال 91 شاهد بود. پس از افت در سال های 92 و 93 در دوسال بعدی شاهد رشد فروش بوده ایم.

13970601 فروش سالیانه شبندر

اپرداز, تحلیل بنیادی

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش اپرداز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در نموار زیر عملکرد فروش اپرداز در سال های 1391 تا 1395 مشاهده می شود. اپرداز در این 5 سال هر سال شاهد رشد فروش بوده است.

13970315 فروش سالیانه اپرداز

در نمودار بعدی روند سودآوری اپرداز در سال های 1391 تا 1395 تصویر شده است. سود هر سهم در سال های 92 و 93 شاهد رشد بوده اما در سال های 94 و 95 نزولی بوده است.

13970315 سود هر سهم اپرداز