آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 28 بهمن 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961128 بیشترین بازدهی ماهانه
 

کمترین بازدهی ماهانه


13961128 کمترین بازدهی ماهانه 

بیشترین بازدهی هفتگی

 13961128 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

13961128 کمترین بازدهی هفتگی 

 بیشترین بازدهی روزانه

13961128 بیشترین بازدهی روزانه
 

کمترین بازدهی روزانه

13961128 کمترین بازدهی روزانه
 

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 25 بهمن 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961125 بیشترین بازدهی ماهانه 

کمترین بازدهی ماهانه

13961125 کمترین بازدهی ماهانه 

بیشترین بازدهی هفتگی

 13961125 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

 13961125 کمترین بازدهی هفتگی

 بیشترین بازدهی روزانه

13961125 بیشترین بازدهی روزانه 

کمترین بازدهی روزانه

13961125 کمترین بازدهی روزانه 

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 23 بهمن 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961123 بیشترین بازدهی ماهانه

کمترین بازدهی ماهانه

13961123 کمترین بازدهی ماهانه

بیشترین بازدهی هفتگی

13961123 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

13961123 کمترین بازدهی هفتگی

 بیشترین بازدهی روزانه

13961123 بیشترین بازدهی روزانه

کمترین بازدهی روزانه

13961123 کمترین بازدهی روزانه

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 10 بهمن 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961110 بیشترین بازدهی ماهانه

کمترین بازدهی ماهانه

13961110 کمترین بازدهی ماهانه

بیشترین بازدهی هفتگی

13961110 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

13961110 کمترین بازدهی هفتگی

 بیشترین بازدهی روزانه

13961110 بیشترین بازدهی روزانه

کمترین بازدهی روزانه

13961110 کمترین بازدهی روزانه

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 30 دی 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961030 بیشترین بازدهی ماهانه

کمترین بازدهی ماهانه

13961030 کمترین بازدهی ماهانه

بیشترین بازدهی هفتگی

13961030 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

13961030 کمترین بازدهی هفتگی

 بیشترین بازدهی روزانه

13961030 بیشترین بازدهی روزانه

کمترین بازدهی روزانه

13961030 کمترین بازدهی روزانه