حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 1 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وآرين 800 5.12 1791 22989989 13
ميهن 905 -1.84 465 3715443 11.3
سغرب 2556 -3.22 101 2638871 10.2
خمهر 1716 7.25 1885 35055571 9.1
مرقام 2982 2.9 646 4697943 5.9
كسعدي 1373 8.11 23 279061 5.9
شلعاب 1965 3.58 530 4189485 5.7
لخانه 5548 10.52 70 257913 5.6
غالبر 1395 4.65 711 4714545 4.8
سيستم 5160 2.18 122 1651168 4.8

13970301 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 31 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سكرما 1962 -2.39 199 4824829 14.6
شصفها 2500 11.11 500 7050942 12.8
ساروم 2087 4.98 249 7276024 11.5
ولبهمن 1930 -3.88 164 1467333 9.8
سدبير 1350 0 46 1663300 9.8
دانا 2445 1.79 190 1816894 6.6
پاكشو 13480 4.9 206 1139964 6.2
سجام 1000 1.11 170 1960330 5.9
خمهر 1600 1.59 1110 11809560 5.6
فسپا 1719 4.95 207 1879987 5.4

13970231 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 30 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دارو 4790 4.31 231 2190431 12.7
خمهر 1575 1.68 847 15296130 10
ونوين 1103 -0.09 81 6955343 9.1
سجام 989 6.34 177 1894928 8
ساروم 1988 3.66 111 2079300 7.7
خديزل 3635 -2.02 41 663244 6.9
دامين 1427 -0.56 53 821998 6.3
غپاك 1455 3.78 657 13254835 6
ثباغ 2088 -2.79 283 2353583 5.7
وسين 1170 7.44 1139 13378377 5.7

13970230 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 29 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتماد 4570 3.28 57 834510 13.5
بمپنا 11385 0.63 47 1149664 13.1
ثاباد 2180 4.36 950 16018366 12.6
دشيمي 2044 -5.68 29 1006602 11.1
دپارس 9600 -1.67 49 500908 9.1
ثنظام 2490 3.79 140 1413717 9
فاما 2601 -0.08 42 219901 8.8
ثپرديس 1161 3.66 257 3427805 8
سقاين 22317 2.32 6 19554 7.5
واميد 2250 -1.23 839 17742005 7.3

13970229 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 26 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
دتوليد 2316 1.58 112 4731123 16.8
فولاژ 1384 3.83 515 10749726 10.3
معيار  1459 -2.08 111 1249701 10.1
سصفها 7261 -6.31 28 68093 9.9
دابور 6046 2.06 34 204140 8.3
ثعمرا 1190 4.39 999 12545824 7.6
خكاوه 1020 4.72 5610 159384415 7
وبوعلي 1125 2.65 168 3181650 6.8
سقاين 21811 5 13 11192 6.8
شاوان 13956 6.62 690 3150261 6.6

13970226 حجمهای غیر عادی معاملات