حجم های غیر عادی معاملات - 17 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وتجارت 588 4.81 13.9
كوثر 1600 2.43 9.2
سفار 4200 -21.42 8.9
لخزر 9184 5.44 8.8
وتوس 1050 -5.15 6.1
دعبيد 33225 1.61 6
شسم 5817 27.01 5.8
فاذر 1828 -39.07 5.5
وسبحان 1953 -4.45 5.2
بركت 1215 -4.78 5
زنجان 899 9.9 5
سصفها 5239 -8.09 4.8
خفولا 2500 2.04 4.5
اتكام 1029 5.86 4.3
وايرا 1100 4.86 4.3


13970517 unusual volumes
 

حجم های غیر عادی معاملات - 16 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شرانل 6233 4.99 8.3
غفارس 5400 -4.88 6.4
آ س پ 719 3.3 6.1
زشگزا 4220 -0.52 6
ملت 1710 -1.16 5.9
دعبيد 32698 0.53 5.5
خموتور 2581 2.22 5.5
غبهنوش 3855 -3.14 5.3
وتوس 1107 5.93 5.1
كبافق 17132 4.78 4.8
بفجر 5880 4.38 4.8
وحافظ 2987 -3.65 4.8
كاوه 3899 4.98 4.7
ساينا 3200 2.56 4.7
درازك 9834 1.51 4.6


13970516 unusual volumes 

حجم های غیر عادی معاملات - 15 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فخاس 7772 29.97 15.2
شراز 19199 4.99 10.7
بفجر 5633 5 9.8
وتوس 1045 -16 9.7
شتهران 18000 0 9.2
مبين 5900 7.7 8.2
سخوز 3114 0.45 7.9
وبوعلي 1089 4.71 6.9
ونيكي 1671 4.96 6.9
فخوز 8900 4.17 6.8
شپديس 11338 4.96 6.7
كرماشا 4200 4.27 6.5
قثابت 2515 -1.91 6.4
بنيرو 3900 0 6.1
كازرو 1182 0.17 6

13970515 unusual volumes
 

حجم های غیر عادی معاملات - 14 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بفجر 5365 3.41 12
دشيمي 1679 -1.87 6.4
تاپيكو 1850 5.77 5.7
خشرق 2218 -0.89 5.5
درازك 9576 3.51 5.3
شتران 4137 6.62 5.2
شپديس 10802 5.39 5
شنفت 7590 6.12 4.9
پارسان 3592 4.18 4.9
شيران 3412 2.96 4.5
شفن 47254 2.5 4.3
سبهان 15500 1.01 4.1
جم 14847 3.53 4
دكيمي 2860 0.56 3.9
ثاخت 702 -1.13 3.7


  13970514 unusual volumes

حجم های غیر عادی معاملات - 13 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
درازك 9251 -6.31 14.9
ونيكي 1517 2.85 13.6
پرديس 1203 0.17 8.8
شاراك 4437 10.1 6.9
قهكمت 5281 4.04 5.8
بفجر 5188 9.78 5.2
ولراز 6680 13.41 5.2
سنوين 4400 0 4.7
بنيرو 3900 2.5 4.7
شپديس 10250 -4.64 4.7
كاما 5190 5.88 4.5
تاپيكو 1749 -1.46 4.5
زشگزا 4301 -6.3 4.4
دفارا 2700 0 4.3
وآتوس 1173 -1.1 4.2

13970513 unusual volumes