حجم های مشکوک معاملات - 24 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بكهنوج 6596 6.89 115 749378 13.5
ملت 1914 5.75 60 1892464 11.1
وملي 13100 0.77 86 132123 9.2
شپاس 2424 -5.13 242 1897310 4.1
خموتور 5352 4.94 208 1094688 3.3
بترانس 5489 2.03 542 8574912 3.3
ثباغ 2140 -1.83 91 1262265 3.2
غشوكو 4200 -4.91 301 381452 3.1
ثعمرا 1261 2.52 498 7991957 2.7
ساروج 1352 2.5 118 874826 2.6
كهرام 1862 1.2 45 305170 2.4
بكام 2353 3.47 297 3055723 2.3
سفانو 2914 2.25 2 20000 2.2
ميهن 763 2.42 50 433528 2
سدور 729 4.74 573 6578136 2

13970424 unusual volumes