حجم های مشکوک معاملات - 1397/7/4

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غشهد 6096 100 1414788 16.3
فپنتا 40400 85.94 396659 9.5
ونوين 1995 51.48 10285626 8.6
خراسان 12867 3.87 12139818 8.3
ثنظام 4303 19.53 3417758 7.8
اميد 1954 2.73 97591050 7.1
تيپيكو 6300 0.08 22477669 7
رفاه 11700 16.98 64783 6.9
آسيا 2612 4.9 34494398 6.8
البرز 1448 6.39 22533271 6.6
سبهان 35724 2.53 1186072 6.2
ثپرديس 2049 4.92 20348342 5.9
گكوثر 13045 5.14 3469608 5.9
حكشتي 5148 8.31 114149259 5.8
ثشرق 1312 4.96 10297493 5.6

13970704 unusual volumes