حجم های مشکوک معاملات - 1 مرداد 1397

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سغرب 3142 6.94 345 5933399 10.7
سهرمز 5099 4.96 30 413491 8.7
سقاين 6252 4.1 38 93318 8.1
خفنر 2528 3.61 180 1255384 6.6
وبرق 3520 -0.2 24 206900 6.4
رفاه 7510 -6.13 17 26865 5
سبهان 14505 -1.33 19 60609 4.4
غشهد 1800 1.12 21 264804 4.2
سخوز 2777 1.35 49 467454 4.1
لپيام 1303 -12.37 27 1097275 3.5
بترانس 5680 0.11 536 10792799 3.5
حكشتي 3570 9.11 413 1899586 3.4
كيسون 1227 3.11 1083 14863618 3.1
گپارس 5500 5.77 16 43131 3.1
بخاور 500 -2.72 128 3412000 2.8

13970501 unusual volumes
  

حجم های مشکوک معاملات - 31 تیر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خفنر 2440 1.5 110 1743960 13.8
سقاين 6006 0 45 82307 11.7
ثشاهد 1126 0.72 236 12038676 8.1
خزر 926 -3.24 1191 15272686 6
حپارسا 4446 4.46 382 3049670 5.5
سيلام 1843 -5.1 39 137550 5.2
افرا 2760 4.98 53 737616 4.6
سدور 779 1.04 1325 15392016 4.4
خديزل 3289 4.88 212 2685425 4.2
دفرا 7092 2.78 27 282124 4.2
غشوكو 5404 3.76 145 624234 3.5
ولغدر 1321 2.24 520 6919348 3.4
ورنا 722 4.49 1881 50357673 3.1
تيپيكو 4617 -0.71 70 486113 3
كاسپين 11000 -0.64 24 119390 2.9

13970431 unusual volumes
  

حجم های مشکوک معاملات - 30 تیر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قجام 2400 4.39 411 15323821 11.1
حسير 2122 6.1 1311 13540726 9.2
افرا 2629 2.58 59 1058265 8.4
دالبر 6460 -0.31 229 2221155 7.8
دابور 6167 6.33 16 116104 5.4
حپارسا 4256 1.65 205 1898289 4.5
زمگسا 2350 0.3 139 813792 4.4
ولساپا 1277 4.33 3501 75306212 4.4
دفرا 6900 2.99 25 239630 4.3
سجام 829 7.52 93 816958 3.7
غشوكو 5208 12.59 98 571499 3.7
دجابر 4361 -2.87 50 261971 3.6
شرانل 4600 0 292 2212946 3.6
خگستر 2302 4.73 1742 24304899 3.5
پلاسك 895 4.8 1208 13893173 3.3

13970430 unusual volumes