حجم های مشکوک معاملات - 24 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 داسوه 6502 5.5 930959 12.6 7
2 فرابورس 3022 2.93 9229070 10.3 5.5
3 دسينا 17200 -3.86 147984 8.2 1.5
4 كتوكا 3620 1.46 2495859 6.6 2
5 دتماد 5586 -0.36 104303 6.4 1.6
6 ثنام 1460 2.1 8574909 6.2 1
7 شبريز 7796 4.64 23498296 5.6 1.7
8 قشرين 24600 -1.6 173867 5.3 0.4
9 غشصفا 5099 -1.28 242388 5.1 1.6
10 كطبس 3211 8.74 6434957 4.9 1.5
11 وپست 1713 -6.8 10119972 4.9 1.7
12 خبهمن 1117 1.55 25794663 4.4 1.2
13 كهمدا 2070 -0.62 2952325 4.2 4.7
14 دفرا 7366 -3.32 92874 3.8 0.9
15 قزوين 4758 5.97 5013860 3.3 1.1
16 زمگسا 5200 -1.65 596169 3.3 1.2
17 بنو 824 1.1 3378122 3.2 0.6
18 لبوتان 3421 2.58 1211941 3.1 1.5
19 بورس 4163 3.1 1486185 3 1.8
20 ثتوسا 1765 -0.84 3503455 2.9 0.9

13961024 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های مشکوک معاملات - 23 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 بسويچ 7510 -4.33 353423 11.1 3.3
2 كهمدا 2083 4.15 5989580 10.5 3.9
3 دفرا 7619 -4.76 111963 5.5 0.5
4 دعبيد 26295 0.64 156678 4.9 1.2
5 فنورد 5209 0.06 58376 4.7 0.2
6 دبالك 1743 -2.63 870557 4.4 2.8
7 فرابورس 2936 4.86 1879125 4.3 2.1
8 فسا 828 1.6 109109451 3.5 7.9
9 ثتوسا 1780 10.01 3343594 3.2 0.7
10 شزنگ 9101 -10.77 234714 3.1 0.5
11 وآذر 5597 2.83 3759974 3 3
12 ثغرب 800 -3.61 2669426 2.7 1.6
13 وپترو 1530 5.15 8008373 2.6 0.9
14 شكربن 4521 4.1 3673500 2.5 0.5
15 نيرو 5785 4.14 428030 2.5 1.1
16 وثخوز 3051 5.21 57094 2.4 0.4
17 قشكر 1940 -3.58 1015253 2.3 0.8
18 زنگان 7113 4.68 371795 2.3 3.3
19 قهكمت 4500 -0.68 820070 2.2 1.6
20 ثنام 1430 -0.69 2021128 2.1 0.5

13961023 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های مشکوک معاملات - 20 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

13961022 حجمهای غیر عادی معاملات

 

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات میانگین حجم ماهانه/حجم روز میانگین حجم فصلي/حجم هفته
1 پرديس 1100 2.8          10,015,400 17.3 8.3
2 ثاباد 2450 2.94          12,077,549 11.1 3.3
3 شاملا 12527 -0.43            1,590,146 10.5 9.2
4 دپارس 8549 -4.91               521,866 8.4 3.4
5 زنگان 6795 9.76               981,601 6.6 3
6 دسانكو 1710 3.14            6,178,420 5.6 6
7 وتوصا 1608 0.5            5,462,464 5.1 0.9
8 شتوكا 5360 -0.35            1,607,842 5.1 1.8
9 ودي 1150 2.5          13,986,705 4.5 1.8
10 شاراك 2617 -0.11          15,198,891 4 1.2
11 ورازي 1670 9.8            2,818,428 3.6 1.4
12 ثنام 1440 -4.7            3,454,819 3.5 0.4
13 كي بي سي 2585 -2.45               259,161 3.4 2.1
14 دسبحان 4170 -3.02               522,113 3.4 3
15 فسا 815 3.3          85,528,902 3.3 7.9
16 سفار 6246 -0.79                 12,000 3 2.6
17 خلنت 2686 -4.07               380,327 3 2.4
18 ثنور 4800 6.9               438,500 3 2.2
19 كفرا 4063 2.86            6,544,793 2.5 1.7

20

ثباغ 1682 -5.4            1,190,523 2.4 0.8