حجم های مشکوک معاملات - 15 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فخاس 7772 29.97 15.2
شراز 19199 4.99 10.7
بفجر 5633 5 9.8
وتوس 1045 -16 9.7
شتهران 18000 0 9.2
مبين 5900 7.7 8.2
سخوز 3114 0.45 7.9
وبوعلي 1089 4.71 6.9
ونيكي 1671 4.96 6.9
فخوز 8900 4.17 6.8
شپديس 11338 4.96 6.7
كرماشا 4200 4.27 6.5
قثابت 2515 -1.91 6.4
بنيرو 3900 0 6.1
كازرو 1182 0.17 6

13970515 unusual volumes
 

حجم های مشکوک معاملات - 14 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بفجر 5365 3.41 12
دشيمي 1679 -1.87 6.4
تاپيكو 1850 5.77 5.7
خشرق 2218 -0.89 5.5
درازك 9576 3.51 5.3
شتران 4137 6.62 5.2
شپديس 10802 5.39 5
شنفت 7590 6.12 4.9
پارسان 3592 4.18 4.9
شيران 3412 2.96 4.5
شفن 47254 2.5 4.3
سبهان 15500 1.01 4.1
جم 14847 3.53 4
دكيمي 2860 0.56 3.9
ثاخت 702 -1.13 3.7


  13970514 unusual volumes

حجم های مشکوک معاملات - 13 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
درازك 9251 -6.31 14.9
ونيكي 1517 2.85 13.6
پرديس 1203 0.17 8.8
شاراك 4437 10.1 6.9
قهكمت 5281 4.04 5.8
بفجر 5188 9.78 5.2
ولراز 6680 13.41 5.2
سنوين 4400 0 4.7
بنيرو 3900 2.5 4.7
شپديس 10250 -4.64 4.7
كاما 5190 5.88 4.5
تاپيكو 1749 -1.46 4.5
زشگزا 4301 -6.3 4.4
دفارا 2700 0 4.3
وآتوس 1173 -1.1 4.2

13970513 unusual volumes