حجم های غیر عادی معاملات - 3 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتهران‌ 29800 0 21 1039328 18.9
خفولا 2521 0 43 539417 7.1
نمرينو 5500 3.77 9 140200 6.3
شسپا 15638 5.22 563 4557743 5.4
سپاها 812 4.1 732 12661569 5.3
بخاور 500 0 172 8232300 5
تيپيكو 4537 -1.37 65 816001 4.9
سكرد 797 2.97 235 3303622 4.9
سجام 854 -3.94 176 1720604 4.6
سشرق 750 4.17 539 16874641 4.4
شيراز 3021 4.82 417 12001466 4.2
آپ 15170 6.07 904 2969090 4.1
ثغرب 888 5.59 475 5459997 4.1
سدور 826 3.77 1388 17173716 3.8
سخزر 3328 -4.23 33 134302 3.8

13970503 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 2 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سخوز 2963 6.7 236 3786818 13.4
ونوين 1185 2.69 565 53504228 13.2
سخزر 3475 -0.03 97 348866 12.2
سرود 1216 3.93 207 2543057 8.5
خفنر 2632 4.11 224 2308179 7.6
شسپا 14862 9.83 562 5048929 7.4
آسيا 1320 4.76 186 3461962 6.8
سغرب 3290 4.71 321 4254692 5.7
تكنو 3500 -4.11 454 4649937 5.6
شپاس 2160 -2.79 440 4250883 5.3
سپاها 780 6.27 475 9999158 5.2
سجام 889 10.99 193 1464888 5
سصفها 6180 8.42 23 47591 4.2
سكرد 774 7.65 161 2218116 4.2
سشرق 720 5.42 529 12676287 4.2

13970502 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 1 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سغرب 3142 6.94 345 5933399 10.7
سهرمز 5099 4.96 30 413491 8.7
سقاين 6252 4.1 38 93318 8.1
خفنر 2528 3.61 180 1255384 6.6
وبرق 3520 -0.2 24 206900 6.4
رفاه 7510 -6.13 17 26865 5
سبهان 14505 -1.33 19 60609 4.4
غشهد 1800 1.12 21 264804 4.2
سخوز 2777 1.35 49 467454 4.1
لپيام 1303 -12.37 27 1097275 3.5
بترانس 5680 0.11 536 10792799 3.5
حكشتي 3570 9.11 413 1899586 3.4
كيسون 1227 3.11 1083 14863618 3.1
گپارس 5500 5.77 16 43131 3.1
بخاور 500 -2.72 128 3412000 2.8

13970501 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 31 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خفنر 2440 1.5 110 1743960 13.8
سقاين 6006 0 45 82307 11.7
ثشاهد 1126 0.72 236 12038676 8.1
خزر 926 -3.24 1191 15272686 6
حپارسا 4446 4.46 382 3049670 5.5
سيلام 1843 -5.1 39 137550 5.2
افرا 2760 4.98 53 737616 4.6
سدور 779 1.04 1325 15392016 4.4
خديزل 3289 4.88 212 2685425 4.2
دفرا 7092 2.78 27 282124 4.2
غشوكو 5404 3.76 145 624234 3.5
ولغدر 1321 2.24 520 6919348 3.4
ورنا 722 4.49 1881 50357673 3.1
تيپيكو 4617 -0.71 70 486113 3
كاسپين 11000 -0.64 24 119390 2.9

13970431 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 30 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قجام 2400 4.39 411 15323821 11.1
حسير 2122 6.1 1311 13540726 9.2
افرا 2629 2.58 59 1058265 8.4
دالبر 6460 -0.31 229 2221155 7.8
دابور 6167 6.33 16 116104 5.4
حپارسا 4256 1.65 205 1898289 4.5
زمگسا 2350 0.3 139 813792 4.4
ولساپا 1277 4.33 3501 75306212 4.4
دفرا 6900 2.99 25 239630 4.3
سجام 829 7.52 93 816958 3.7
غشوكو 5208 12.59 98 571499 3.7
دجابر 4361 -2.87 50 261971 3.6
شرانل 4600 0 292 2212946 3.6
خگستر 2302 4.73 1742 24304899 3.5
پلاسك 895 4.8 1208 13893173 3.3

13970430 unusual volumes