حجم های غیر عادی معاملات - 27 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ولملت 1411 0.79 935 13522687 8.7
تبرك 1780 0 565 17652723 8
وسينا 948 0.96 552 12796283 6.1
ودي 1200 4.71 211 2264831 6
نوين 990 6.34 84 2517600 5.8
وحافظ 3170 5.67 556 6050000 5
دفرا 6700 -2.9 16 201570 4.6
بموتو 3951 3.02 107 639467 4.6
خساپا 952 4.16 23523 656314784 4.5
غسالم 3371 -0.03 9 43877 3.8
خكمك 1009 2.96 706 9569178 3.7
سجام 771 -0.39 54 683460 3.6
افرا 2563 5 24 257493 3.5
خاذين 1891 5 2893 48268275 3.3
خنصير 3102 -2.42 29 414025 3.2

13970427 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 25 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وسكاب 1231 0 19 659314 7.7
دلر 3331 2.56 101 1105910 7.2
بخاور 520 0 356 8560461 7.1
چكارم 2399 0 21 147798 6.4
ثباغ 2166 1.21 207 2928911 5.6
سرچشمه 4678 3.96 486 13891110 4.5
قشهد 8200 -1.2 10 124470 3.7
شپاس 2400 -0.99 227 1899011 3.5
رانفور 27889 0.32 223 529467 3.4
دفرا 6870 2.46 10 110323 3.3
بكام 2466 4.8 558 4249395 2.9
دپارس 7416 -5.02 55 92819 2.9
وثخوز 4667 15.98 59 115537 2.7
ثعمرا 1255 -0.48 540 8277518 2.7
ختراك 3287 7.03 415 2393718 2.6

13970425 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 24 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بكهنوج 6596 6.89 115 749378 13.5
ملت 1914 5.75 60 1892464 11.1
وملي 13100 0.77 86 132123 9.2
شپاس 2424 -5.13 242 1897310 4.1
خموتور 5352 4.94 208 1094688 3.3
بترانس 5489 2.03 542 8574912 3.3
ثباغ 2140 -1.83 91 1262265 3.2
غشوكو 4200 -4.91 301 381452 3.1
ثعمرا 1261 2.52 498 7991957 2.7
ساروج 1352 2.5 118 874826 2.6
كهرام 1862 1.2 45 305170 2.4
بكام 2353 3.47 297 3055723 2.3
سفانو 2914 2.25 2 20000 2.2
ميهن 763 2.42 50 433528 2
سدور 729 4.74 573 6578136 2

13970424 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 23 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فنورد 8338 -3.13 66 2062179 17.3
دفرا 6700 0 31 341302 11.5
خشرق 2569 4.81 650 6739017 6
وبرق 3740 -6.45 28 89980 4.3
غشصفا 6206 4.96 46 155345 3.8
كصدف 1311 -0.15 9 96250 3.5
خلنت 3205 4.06 102 514260 3.4
غبشهر 2184 -0.68 620 20954231 3.2
غمهرا 24970 0.29 45 15333 3.1
ثاصفا 1548 3.2 92 832951 3
قچار 9775 -5 25 296499 2.8
خموتور 5100 5.11 225 813039 2.8
سنوين 4400 0 1 20000 2.1
پاكشو 14588 2.73 123 786253 2.1
بپاس 2863 5.45 110 1123741 1.9

13970423 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 20 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شپاس 2526 -3.92 329 3289029 9.3
فنورد 8607 -4.59 37 137450 8.7
پاكشو 14201 -3.2 117 2261978 6.8
وثنو 1468 7.86 627 6969246 6.8
سيدكو 1001 -1.18 272 7759642 5.8
اپرداز 7300 -1.22 2651 6051896 4.7
ثاصفا 1500 3.45 96 1146813 4.7
سپرمي 1000 0 24 395479 4.3
اميد 1699 0.3 1734 14728903 3.5
وسديد 6002 9.99 20 411370 3.4
غشصفا 5913 2.53 31 107124 3.2
بنيرو 3950 1.28 49 350964 2.9
ثعمرا 1205 1.26 529 7740255 2.9
شپاكسا 4770 2.25 314 1073920 2.9
خمحركه 1641 -3.53 629 5089691 2.8

13970420 unusual volumes