حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 27 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 ولبهمن 2050 1.49 3652002 11.7 2.9
2 بورس 4870 6.59 12140787 10.1 6
3 شگل 4531 0.22 1055026 9.8 2.2
4 غبشهر 2530 3.43 7574002 7.4 3.8
5 فنورد 5367 0 97631 7.1 0.4
6 پلوله 4510 9.2 4918754 6.7 2.1
7 بمپنا 14000 -0.43 1280861 6.5 1.9
8 كرماشا 3098 4.98 12463279 6.2 4
9 تابا 4499 6.56 2601183 5.4 3.2
10 زنگان 9066 10.24 1142777 5.2 3.1
11 سيدكو 1010 -0.98 407400 5 1.9
12 شتوكا 5416 4.44 1873410 4.7 1.5
13 بميلا 1694 6.54 8470575 4.6 1
14 بكام 2234 6.63 3886052 4.6 2.1
15 شيران 4070 3.51 3873171 4.4 0.9
16 شسپا 14940 2.27 7384654 4.4 3.8
17 بالاس 11384 9.45 206582 4.2 1.1
18 وجامي 1520 7.5 1027661 4.2 0.8
19 حريل 1360 1.42 18386592 4.2 1.1
20 آريان 700 -1.55 1842465 4.1 1.9

13961027 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 26 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 چفيبر 3513 -3.75 495225 6.9 2
2 شاراك 2867 3.32 46576403 6.5 3.8
3 خراسان 7239 4.9 5635089 6.3 2.5
4 تاپيكو 1547 5.02 98930525 6.3 2.3
5 تابا 4222 8.23 1965398 5.5 2.2
6 غمهرا 30000 6.59 56200 5.3 1.6
7 شسپا 14608 -1.3 6598510 4.9 2.7
8 وهور 1340 4.28 1340249 4.8 1.3
9 كرماشا 2951 4.79 6461725 4.6 2.8
10 ثتوسا 1854 11.02 6750056 4.5 1.3
11 وبشهر 1505 4.88 6991920 4.3 1.3
12 دالبر 7749 1.16 1665251 4.2 3.3
13 بكام 2095 4.85 2820329 4.2 1.3
14 قشرين 24179 -3.2 152672 4 0.6
15 شزنگ 8870 -4.62 346686 4 1
16 ثامان 1860 5.8 619156 3.9 2.3
17 كشرق 5720 4.61 358004 3.6 1.4
18 غشهد 2080 -0.72 266696 3.5 0.7
19 فرابورس 3327 4.92 4798805 3.3 7.4
20 وسپه 1373 -1.22 8170668 3 2.7

13961026 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 25 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 خراسان 6901 4.58 7950778 13.1 1.6
2 رانفور 22408 0.19 588261 12.7 3.3
3 اتكاي 1088 -2.77 3941420 7.2 1.2
4 توريل 1742 -1.64 26926563 6.4 2
5 تابا 3901 2.66 1658313 6.2 1.3
6 دالبر 7660 -1.79 1843041 5.8 2.1
7 فرابورس 3171 4.93 6872849 5.6 6.8
8 غنوش 3680 4.87 400000 5.6 4.8
9 شپديس 7378 4.95 6752732 5.5 1.7
10 شاراك 2775 4.72 25065465 5.1 2.3
11 غبشهر 2340 0.43 3177934 5 1.9
12 كرماشا 2816 3.53 5659221 4.8 1.7
13 كسعدي 1596 4.72 264608 4.8 1.9
14 غسالم 3104 -0.16 70803 4.7 0.5
15 وشمال 760 -5 4820887 4.7 0.5
16 دسينا 17000 -1.16 106674 4.7 2.3
17 كچاد 2180 2.4 59908074 4.6 1.4
18 وبانك 2048 0.64 18537439 4.5 0.9
19 وپترو 1620 1.5 16642365 4.5 1.7
20 آسيا 1743 3.32 2373396 4.4 1.1

13961025 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 24 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 داسوه 6502 5.5 930959 12.6 7
2 فرابورس 3022 2.93 9229070 10.3 5.5
3 دسينا 17200 -3.86 147984 8.2 1.5
4 كتوكا 3620 1.46 2495859 6.6 2
5 دتماد 5586 -0.36 104303 6.4 1.6
6 ثنام 1460 2.1 8574909 6.2 1
7 شبريز 7796 4.64 23498296 5.6 1.7
8 قشرين 24600 -1.6 173867 5.3 0.4
9 غشصفا 5099 -1.28 242388 5.1 1.6
10 كطبس 3211 8.74 6434957 4.9 1.5
11 وپست 1713 -6.8 10119972 4.9 1.7
12 خبهمن 1117 1.55 25794663 4.4 1.2
13 كهمدا 2070 -0.62 2952325 4.2 4.7
14 دفرا 7366 -3.32 92874 3.8 0.9
15 قزوين 4758 5.97 5013860 3.3 1.1
16 زمگسا 5200 -1.65 596169 3.3 1.2
17 بنو 824 1.1 3378122 3.2 0.6
18 لبوتان 3421 2.58 1211941 3.1 1.5
19 بورس 4163 3.1 1486185 3 1.8
20 ثتوسا 1765 -0.84 3503455 2.9 0.9

13961024 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 23 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 بسويچ 7510 -4.33 353423 11.1 3.3
2 كهمدا 2083 4.15 5989580 10.5 3.9
3 دفرا 7619 -4.76 111963 5.5 0.5
4 دعبيد 26295 0.64 156678 4.9 1.2
5 فنورد 5209 0.06 58376 4.7 0.2
6 دبالك 1743 -2.63 870557 4.4 2.8
7 فرابورس 2936 4.86 1879125 4.3 2.1
8 فسا 828 1.6 109109451 3.5 7.9
9 ثتوسا 1780 10.01 3343594 3.2 0.7
10 شزنگ 9101 -10.77 234714 3.1 0.5
11 وآذر 5597 2.83 3759974 3 3
12 ثغرب 800 -3.61 2669426 2.7 1.6
13 وپترو 1530 5.15 8008373 2.6 0.9
14 شكربن 4521 4.1 3673500 2.5 0.5
15 نيرو 5785 4.14 428030 2.5 1.1
16 وثخوز 3051 5.21 57094 2.4 0.4
17 قشكر 1940 -3.58 1015253 2.3 0.8
18 زنگان 7113 4.68 371795 2.3 3.3
19 قهكمت 4500 -0.68 820070 2.2 1.6
20 ثنام 1430 -0.69 2021128 2.1 0.5

13961023 حجمهای غیر عادی معاملات