حجم های غیر عادی معاملات - 19 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فپنتا 14399 2.46 79 777249 16.2
كالا4 3440 -3.43 701 5028352 6.9
ولصنم 1400 0.72 113 1510403 6
خشرق 2580 0.35 426 4199998 5.8
ثشرق 782 -4.05 294 2963947 4.6
كمرجان 7310 2.91 126 380919 4.3
دفرا 6410 -4.33 16 50250 4
غشوكو 4900 6.52 94 313434 3.1
غشهد 1740 0.99 14 174122 2.8
حفارس 5256 4.99 261 2861802 2.7
كهرام 1825 -0.11 62 330030 2.6
ممسني 1300 0 28 377100 2.6
ختراك 3171 4.31 319 1903830 2.6
وثنو 1361 3.89 188 1810554 2.6
بسويچ 4082 -1.16 19 63971 2.5

13970419 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 17 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دحاوي 3102 0.03 26 1277010 11.8
سيدكو 1005 1.72 299 9904015 10.1
تشتاد 4947 3.06 158 590284 6.2
حسير 2128 -1.48 456 4279372 5.5
غشصفا 5696 0.58 15 142673 5.4
رانفور 26889 0.04 93 735745 5.3
ختراك 3040 4.97 338 3453444 5.3
رمپنا 3350 4.04 585 10790345 5.1
وآذر 3780 2.97 19 60275 4.7
دبالك 2282 3.16 268 662648 4.4
كمرجان 7103 3.85 170 315961 4.3
بفجر 4420 -0.9 123 5047340 4.2
سرچشمه 4640 1.71 263 8179510 3
فبيرا 4907 6.72 279 1034804 2.9
فرابورس 2568 -3.82 341 3114593 2.8

13970417 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 16 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سبجنو 3500 5.2 80 3829190 15.6
74-شاخص فني مهندسی 630.2 -0.87 873 14074863 12
رتكو 10797 3.82 579 3160707 8.2
بمپنا 11310 -0.41 207 1858177 7.6
رمپنا 3220 -0.03 294 10914156 6.9
واعتبار 1913 0.68 24 1007000 6.8
خپويش 19727 -4.68 35 50331 6.4
ثفارس 1824 -0.33 613 11032838 6.2
فلامي 6186 7.51 32 516293 5
غشوكو 4578 7.72 131 393529 4.7
ثقزوي 4199 5.77 805 4687181 4.4
گكيش 4109 7.01 215 837987 4.2
بخاور 550 -1.79 139 3132550 3.8
ملت 1800 -2.65 33 299959 3.7
مرقام 3756 3.9 801 7050027 3.4

13970416 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 13 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سفار 5679 -0.02 14 471131 17.2
ثنظام 3596 8.97 1138 10646970 11
خپويش 20696 -0.06 47 38197 7
ساينا 3650 2.16 457 3586070 6.1
شجم 2223 3.68 681 6998185 5.1
ارفع 5786 4.99 1224 34166224 5
وخارزم 844 4.84 2132 81418302 4.4
فلات 1525 10.35 202 1863894 4.3
فرابورس 2757 -0.79 489 3948419 4.3
ثاصفا 1300 12.95 86 775186 4.2
كاما 4846 -2.1 394 6247028 4.1
خموتور 4243 6.08 156 901770 3.9
پاكشو 13770 -0.21 87 757679 3.9
رتكو 10400 2.75 375 860861 3.6
وساخت 2618 -0.27 673 12069328 3.4

13970413 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 12 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شجم 2144 -0.74 1462 15742339 13.4
نوين 959 4.13 272 3600211 11.3
قنيشا 2793 -1.38 759 7589209 7.2
حسير 2100 -5.15 269 2484860 4.4
خاذين 1530 4.87 3327 40516804 4.2
دماوند 9990 4.15 243 621396 3.8
واعتبار 1900 4.4 26 376505 3.8
اپرداز 7699 0 1602 3665330 3.7
شاراك 3639 3.62 2419 69109465 3.6
خمحركه 1594 4.73 474 4707557 3.3
وتوصا 1450 0.35 178 5442941 3.3
واحيا 17590 9.42 706 3600699 3.3
كاوه 3043 5.73 1344 53325348 3.2
پرداخت 12690 -1.7 358 742844 3.1
شيران 3669 4.89 710 20682985 3

13970412 unusual volumes