حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 25 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سصفها 7750 -13.9 33 56179 16
تيپيكو 4481 0.81 109 10010515 14.9
بترانس 5061 -0.16 250 5065812 8.4
دروز 1900 8.57 34 121339 7.9
ثغرب 895 0.22 793 9895358 7.6
وساپا 630 3.11 2934 82516390 7.3
وتوصا 1500 0 288 4170502 6.6
غمهرا 24017 -0.08 6 10104 5.8
سمازن 2434 0 16 32444 5.7
غشان 3069 0.95 235 2200301 5.7

13970225 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 24 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سخزر 4244 -0.07 34 43176 17.1
تكنار 5520 -0.68 448 4220674 16.5
تيپيكو 4445 0.36 58 2164607 12.5
سخوز 2464 4.41 56 335400 11
وثخوز 5074 9.09 132 491595 9.9
غشهداب 1761 3.28 801 14289156 9.5
خفنر 3236 -5.35 68 279222 8.9
فنورد 6327 -0.41 14 71327 8.2
غشهد 1714 0.47 81 423866 7.7
ثتران 800 4.99 1065 13349083 7.6


13970224 حجمهای غیر عادی معاملات
 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 23 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سبهان 12302 2.77 32 92301 11.8
دتماد 4776 -0.85 37 176891 11.6
نبروج 3885 0.83 19 187000 10.1
ثپرديس 1094 3.5 106 1772400 9.8
سهگمت 1470 4.33 160 2873182 9.8
گروه منسوجات 1273 2.16 22 199700 9.4
كمرجان 6645 -4.99 189 595038 9.2
وخاور 1830 -0.27 481 12419017 8.8
بهپاك 3311 6.12 218 4251162 8.6
تجار 1973 8.59 660 6262935 8.5


13970223 حجمهای غیر عادی معاملات
 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 22 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
ثاخت 743 4.65 174 3661843 8.2
وتوس 1484 0 56 271374 8.1
فخاس 4273 3.79 168 3991382 7.4
نبروج 3853 9.68 22 66296 7.3
كي بي سي 2749 4.21 57 298270 6.8
دسينا 15646 -5.15 28 46817 5.9
قثابت 2363 3.19 348 4929617 5.7
لازما 2390 8.64 66 1592500 5.4
خديزل 3556 5.58 30 215610 5.2
سدور 595 2.23 468 5809954 4.6

13970222 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 19 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
مارون 42690 2.89 37 211612 11.9
شيراز 2279 -0.87 239 8994200 11.6
سدبير 1290 3.2 22 1000800 11.5
فنورد 6800 4.23 8 60300 9.4
وكار 1216 -0.08 94 3715400 7.8
اخابر 2190 0 610 18246559 7.3
ثغرب 782 3.99 371 5354747 7.2
واميد 2288 0.35 295 8951281 7.1
بفجر 5295 1.24 211 2513188 7
صنعت رادیو 1106.5 0.96 962 19974449 6.7

13970219 حجمهای غیر عادی معاملات