حجم های غیر عادی معاملات - 10 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شتهران 18000 0 40 2000000 18.7
پرديس 1201 -0.08 332 14101928 14.5
شسم 4111 -15.69 82 461711 12.2
گكوثر 9002 -2.86 74 543513 9.8
رمپنا 3051 4.77 2079 67308145 8.1
مبين 4972 4.59 2016 46478556 8
كدما 13150 4.96 91 306375 7.9
درازك 9874 -0.01 7 20151 7.9
شيراز 3860 4.89 1548 33386989 7.8
وصندوق 1787 4.99 4117 149403318 7.2
شبندر 8845 5 3472 45248314 6.7
كسرام 2846 0.92 82 614612 6.7
غپينو 2596 -4.94 57 635325 6.4
قمرو 4180 3.39 127 571293 6.1
سفارس 1315 -3.31 474 10686130 5.6

13970510 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 9 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سمازن 2436 10.53 66 1406165 14.7
كسعدي 1459 9.12 186 1242506 14.6
سخزر 3060 -3.47 277 1797663 14.3
سدشت 1640 -1.09 49 463466 13.8
فخاس 5672 0.02 44 2100700 13.4
دزهراوي 7660 -0.07 98 138624 10.9
غپينو 2731 -0.11 116 712912 10.5
سصفها 6075 4.72 49 134624 7.8
گوهران 1010 6.32 292 7025039 7.7
پكرمان 2790 4.77 271 10789977 7
وتوسم 1410 4.68 332 8859781 7
فروس 3457 1.68 225 1300770 6.9
غشان 3255 11.4 208 1382914 6.4
خپويش 17175 9.91 77 396711 6.4
شكلر 4616 4.67 108 994835 6.3

13970509 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 8 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سدشت 1658 0 19 160806 15.5
كپرور 5665 4.91 544 9592270 10.3
ميدكو 2606 4.49 4115 128546921 8.8
فجر 5825 6.78 48 163611 8.6
وصندوق 1622 5.87 2267 84104795 8.1
تايرا 2310 -0.86 173 3483240 7.8
وتوصا 1450 1.33 558 9875371 7.6
سرچشمه 4600 1.45 1742 31504519 7
وتوسم 1347 6.9 304 5422556 6.2
بشهاب 3985 2.18 138 809062 5.6
هرمز 2799 4.91 1715 33218367 5.1
اخابر 1797 -2.86 777 16346608 5
شنفت 7010 3.68 126 866598 5
سيستم 3950 -0.12 82 1333352 5
كتوكا 3060 -0.13 740 4275203 4.7

13970508 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 7 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

13970507 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 6 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وثوق 2826 0.93 207 2003283 15.1
واعتبار 1992 0.05 527 7900000 14.7
دعبيد 30000 2.73 155 239703 9
دجابر 4210 -0.19 43 640105 9
شاملا 13300 1.52 43 422992 8.1
شپديس 9278 4.6 478 11778942 8.1
تبرك 1851 3.99 2074 20991195 7.4
ولبهمن 1536 0.13 211 2536295 7.1
وتوكا 1004 4.47 2456 85865661 6.9
جم 11450 6.33 512 12737154 6.7
گكوثر 9000 -3.23 52 171669 6.5
وغدير 1262 5.17 3378 126839605 6.4
شراز 13700 18.17 439 2713562 5.1
ساروج 1301 -9.15 242 1928057 5
پترول 1180 5.45 1111 24573144 4.2

13970506 unusual volumes