تحلیل بنیادی, اپرداز

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش اپرداز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در نموار زیر عملکرد فروش اپرداز در سال های 1391 تا 1395 مشاهده می شود. اپرداز در این 5 سال هر سال شاهد رشد فروش بوده است.

13970315 فروش سالیانه اپرداز

در نمودار بعدی روند سودآوری اپرداز در سال های 1391 تا 1395 تصویر شده است. سود هر سهم در سال های 92 و 93 شاهد رشد بوده اما در سال های 94 و 95 نزولی بوده است.

13970315 سود هر سهم اپرداز