تاپیکو, تحلیل بنیادی

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش تاپیکو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در نمودار بعدی روند سودآوری تاپیکو در سال های 1389 تا 1395 تصویر شده است. اوج سود هر سهم در سال 91 بوده و پس از آن روند سود هر سهم کاهشی بوده است.

13970430 سود هر سهم تاپیکو

روند فروش تاپیکو تا سال 94 صعودی بوده اما پس از آن کاهش سافته است.

13970430 فروش سالیانه تاپیکو