هرمز

گزارش عملکرد هرمز

شرکت فولاد هرمزگان جنوب که با سرمایه 1.5 هزار میلیارد تومانی به دلیل زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده مشمول فرایند تعلیق شده،گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن موفق به فروش 384 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 15 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

هرمز فولاد هرمزگان جنوب لوگو

همچنین مجموع کل فروش "هرمز" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2748 میلیارد تومان رسیده (معادل 108 درصد از بودجه) و کل مبلغ فروش این شرکت فرابورسی در سال مالی  گذشته مبلغ 1528 میلیارد تومان بوده است .با توجه به فروش خوب شرکت، "هرمز" تعدیل خواهد داشت.

خراسان

گزارش عملکرد خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه 178.9 میلیارد تومانی گزارش عملکرد اسفند ماه را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 61 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

خراسان پتروشیمی خراسان لوگو

مجموع کل فروش "خراسان" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 565 میلیارد تومان رسیده (معادل 101 درصد از بودجه) و کل مبلغ فروش این شرکت فرابورسی در سال مالی  گذشته مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است.این شرکت در سال مالی 96 توانسته 608 هزار تن اوره تولید و 523 هزار تن اوره را به فروش برساند.نرخ فروش اوره در اسفند ماه افزایش 3 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان)

تحقق ۱۰۱ درصدی بودجه فولاد در عملکرد ۱۲ ماهه سال گذشته

شرکت فولاد مبارکه توانست در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته مبلغ ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۱ درصد از بودجه را محقق سازد.

فولاد مبارکه لوگو

شرکت فولاد مبارکه با سرمایه 7.5 هزار میلیارد تومانی گزارش عملکرد فروش اسفند ماه و 12 ماهه سال 96 را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 1.73 هزار میلیارد تومان انواع محصول خود معادل 11 درصد از بودجه کل شده است.

مجموع کل فروش "فولاد" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 15.8 هزار میلیارد تومان معادل 101 درصد از بودجه رسیده است. همچنین کل مبلغ فروش این شرکت بورسی در سال مالی 95 مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است.

بفجر

گزارش عملکرد بفجر

شرکت پتروشیمی فجر با سرمایه 650 میلیارد تومانی گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 121 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

بفجر پتروشیمی فجر لوگو

همچنین مجموع کل فروش "بفجر" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1500 میلیارد تومان رسیده (معادل 97 درصد از بودجه) .کل مبلغ فروش این شرکت بورسی در سال مالی گذشته شرکت مبلغ 1441 میلیارد تومان بوده است .با توجه به مصرف یوتیلیتی ( اضافه بر دیماند قرارداد) از طرف مشتریان ، مطابق قرارداد نرخ فروش محصولات مازاد بر مصرف دو برابر نرخ مصوب محاسبه و جهت مشتریان ارسال می شود که این امر باعث شده تا نرخ میانگین فروش محصولات بیشتر از نرخ مصوب شود. محصول برق شامل برق اکتیو و راکتیو است.

خپارس

عملکرد فروش خپارس

شرکت پارس خودرو با سرمایه 2.27 هزار میلیارد تومانی در بودجه خود پیش بینی کرده بود برای سال 96 بتواند از فروش محصولات 6.17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در اسفند ماه توانسته با فروش 730 میلیارد تومانی مجموع مبلغ فروش سال 96 خود را با افزایش 53 درصدی نسبت به سال 95 به 6.6 هزار میلیارد تومان برساند.

خپارس پارس خودرو لوگو

در حالی که "خپارس" برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 100 هزار دستگاه گروه رنو 3.8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 111 هزار تعداد (37 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 4.4 هزار میلیارد تومان کسب کند که 47 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

همچنین این شرکت بورسی برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 50 هزار دستگاه گروه برلیانس 2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 42 هزار تعداد (90 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 1.8 هزار میلیارد تومانی کسب کند که 80 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

به دنبال انتشار گزارش عملکرد فروش اسفند و 12 ماهه سال جاری شرکت های بورسی و فرابورسی پتروشیمی فجر،پتروشیمی خراسان و فولاد هرمزگان جنوب کارگزاری بانک توسعه صادرات تحلیلی کوتاه از عملکرد درآمدی این 3 شرکت ارایه کرد.