شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - ادامه عقب نشینی از قله 115555

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970427 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - تکمیل پروانه نزولی

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970417 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال, فارس

تحلیل تکنیکال فارس - تلاش برای شکستن مقاومت 700

فارس موج سوم سیکل را از 379 تومان استارت زده و حالا بدنبال شکستن مقاومت 700 خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970412 تحلیل تکنیکال فارس

 

فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان), تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد - دستیابی به هدف 400

همانطور که انتظار میرفت فولاد به هدف 400 دست یافت. موج صعودی فعلی احتمالا در حدود 410 به پایان برسد.

13970331 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 71

خساپا پس از رشد کوتاهی از کف 71 تا 84 مجددا شاهد افزایش عرضه بوده و قیمت به محدوده کف 71 بازگشته است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خساپا