تحلیل تکنیکال ذوب - تحکیم حمایت 76

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تحکیم مجدد حمایت 76 انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961028 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

 

چاپ