سام سهام - تحلیل تکنیکال ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - استارت جدید از کف 76

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تثبیت کف 76 و صعود قوی در هفته گذشته بنظر میرسد موج صعودی قدرتمندی در جریان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13960924 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

حمایت


76

 

تحلیل تکنیکال ذوب - افزایش تقاضا

در تحلیل قبلی ذکر شد که ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با افزایش تقاضا و ایجاد صف خرید در آخرین روز هفته گذشته، انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961112 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


حمایت


76