سام سهام - حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 20 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

13961022 حجمهای غیر عادی معاملات

 

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات میانگین حجم ماهانه/حجم روز میانگین حجم فصلي/حجم هفته
1 پرديس 1100 2.8          10,015,400 17.3 8.3
2 ثاباد 2450 2.94          12,077,549 11.1 3.3
3 شاملا 12527 -0.43            1,590,146 10.5 9.2
4 دپارس 8549 -4.91               521,866 8.4 3.4
5 زنگان 6795 9.76               981,601 6.6 3
6 دسانكو 1710 3.14            6,178,420 5.6 6
7 وتوصا 1608 0.5            5,462,464 5.1 0.9
8 شتوكا 5360 -0.35            1,607,842 5.1 1.8
9 ودي 1150 2.5          13,986,705 4.5 1.8
10 شاراك 2617 -0.11          15,198,891 4 1.2
11 ورازي 1670 9.8            2,818,428 3.6 1.4
12 ثنام 1440 -4.7            3,454,819 3.5 0.4
13 كي بي سي 2585 -2.45               259,161 3.4 2.1
14 دسبحان 4170 -3.02               522,113 3.4 3
15 فسا 815 3.3          85,528,902 3.3 7.9
16 سفار 6246 -0.79                 12,000 3 2.6
17 خلنت 2686 -4.07               380,327 3 2.4
18 ثنور 4800 6.9               438,500 3 2.2
19 كفرا 4063 2.86            6,544,793 2.5 1.7

20

ثباغ 1682 -5.4            1,190,523 2.4 0.8

حجم های غیر عادی معاملات - 23 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

 

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش  حجم معاملات  ماهانه/حجم روز
1 سكرما 2125 1.29         5,065,112 9.3
2 فن آوا 3037 6.04         2,543,609 8.2
3 قثابت 2723 -0.98       25,995,212 7.7
4 كمرجان 9326 5.41              62,170 6.3
5 سبهان 13000 -1.73              70,701 6
6 گكيش 4148 -0.05            361,018 5.8
7 خلنت 2820 1            532,896 5.6
8 واحصا 5131 9.17            361,901 5.5
9 خفنر 3667 0              45,155 5.4
10 غشوكو 4742 12.37            221,236 5.2
11 آرمان 902 -2.7       11,902,311 4.9
12 كرمان 4519 2.8         3,271,299 4.6
13 شپترو 2415 5.32         1,695,763 4.6
14 غمينو 4355 5.19            612,997 4.2
15 ثقزوي 3635 10.08         2,079,272 4.2

 13961123 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 23 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 بسويچ 7510 -4.33 353423 11.1 3.3
2 كهمدا 2083 4.15 5989580 10.5 3.9
3 دفرا 7619 -4.76 111963 5.5 0.5
4 دعبيد 26295 0.64 156678 4.9 1.2
5 فنورد 5209 0.06 58376 4.7 0.2
6 دبالك 1743 -2.63 870557 4.4 2.8
7 فرابورس 2936 4.86 1879125 4.3 2.1
8 فسا 828 1.6 109109451 3.5 7.9
9 ثتوسا 1780 10.01 3343594 3.2 0.7
10 شزنگ 9101 -10.77 234714 3.1 0.5
11 وآذر 5597 2.83 3759974 3 3
12 ثغرب 800 -3.61 2669426 2.7 1.6
13 وپترو 1530 5.15 8008373 2.6 0.9
14 شكربن 4521 4.1 3673500 2.5 0.5
15 نيرو 5785 4.14 428030 2.5 1.1
16 وثخوز 3051 5.21 57094 2.4 0.4
17 قشكر 1940 -3.58 1015253 2.3 0.8
18 زنگان 7113 4.68 371795 2.3 3.3
19 قهكمت 4500 -0.68 820070 2.2 1.6
20 ثنام 1430 -0.69 2021128 2.1 0.5

13961023 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 24 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 داسوه 6502 5.5 930959 12.6 7
2 فرابورس 3022 2.93 9229070 10.3 5.5
3 دسينا 17200 -3.86 147984 8.2 1.5
4 كتوكا 3620 1.46 2495859 6.6 2
5 دتماد 5586 -0.36 104303 6.4 1.6
6 ثنام 1460 2.1 8574909 6.2 1
7 شبريز 7796 4.64 23498296 5.6 1.7
8 قشرين 24600 -1.6 173867 5.3 0.4
9 غشصفا 5099 -1.28 242388 5.1 1.6
10 كطبس 3211 8.74 6434957 4.9 1.5
11 وپست 1713 -6.8 10119972 4.9 1.7
12 خبهمن 1117 1.55 25794663 4.4 1.2
13 كهمدا 2070 -0.62 2952325 4.2 4.7
14 دفرا 7366 -3.32 92874 3.8 0.9
15 قزوين 4758 5.97 5013860 3.3 1.1
16 زمگسا 5200 -1.65 596169 3.3 1.2
17 بنو 824 1.1 3378122 3.2 0.6
18 لبوتان 3421 2.58 1211941 3.1 1.5
19 بورس 4163 3.1 1486185 3 1.8
20 ثتوسا 1765 -0.84 3503455 2.9 0.9

13961024 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 25 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 تشتاد 4444 8 300632 5.8
2 ثنوسا 1482 4.15 11905592 5.7
3 كرازي 2062 3.51 10409733 5
4 لخانه 5770 0.61 384471 4.8
5 گكيش 4059 2.76 394448 4.7
6 دسبحان 3905 0.31 715201 4.5
7 خچرخش 1783 0.62 8666489 4.3
8 آرمان 922 2.22 12335885 4.1
9 بموتو 3390 -0.47 289308 4
10 غشوكو 4701 -2.47 260174 3.9
11 والبر 2177 -3.07 720258 3.7
12 معيار  1444 6.88 310755 3.7
13 وشمال 1218 8.75 11058516 3.3
14 زنگان 14094 -5.05 2257291 3.3
15 شگل 4999 0.08 498717 3.1

 

13961125 حجمهای غیر عادی معاملات 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 25 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 خراسان 6901 4.58 7950778 13.1 1.6
2 رانفور 22408 0.19 588261 12.7 3.3
3 اتكاي 1088 -2.77 3941420 7.2 1.2
4 توريل 1742 -1.64 26926563 6.4 2
5 تابا 3901 2.66 1658313 6.2 1.3
6 دالبر 7660 -1.79 1843041 5.8 2.1
7 فرابورس 3171 4.93 6872849 5.6 6.8
8 غنوش 3680 4.87 400000 5.6 4.8
9 شپديس 7378 4.95 6752732 5.5 1.7
10 شاراك 2775 4.72 25065465 5.1 2.3
11 غبشهر 2340 0.43 3177934 5 1.9
12 كرماشا 2816 3.53 5659221 4.8 1.7
13 كسعدي 1596 4.72 264608 4.8 1.9
14 غسالم 3104 -0.16 70803 4.7 0.5
15 وشمال 760 -5 4820887 4.7 0.5
16 دسينا 17000 -1.16 106674 4.7 2.3
17 كچاد 2180 2.4 59908074 4.6 1.4
18 وبانك 2048 0.64 18537439 4.5 0.9
19 وپترو 1620 1.5 16642365 4.5 1.7
20 آسيا 1743 3.32 2373396 4.4 1.1

13961025 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 26 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 چفيبر 3513 -3.75 495225 6.9 2
2 شاراك 2867 3.32 46576403 6.5 3.8
3 خراسان 7239 4.9 5635089 6.3 2.5
4 تاپيكو 1547 5.02 98930525 6.3 2.3
5 تابا 4222 8.23 1965398 5.5 2.2
6 غمهرا 30000 6.59 56200 5.3 1.6
7 شسپا 14608 -1.3 6598510 4.9 2.7
8 وهور 1340 4.28 1340249 4.8 1.3
9 كرماشا 2951 4.79 6461725 4.6 2.8
10 ثتوسا 1854 11.02 6750056 4.5 1.3
11 وبشهر 1505 4.88 6991920 4.3 1.3
12 دالبر 7749 1.16 1665251 4.2 3.3
13 بكام 2095 4.85 2820329 4.2 1.3
14 قشرين 24179 -3.2 152672 4 0.6
15 شزنگ 8870 -4.62 346686 4 1
16 ثامان 1860 5.8 619156 3.9 2.3
17 كشرق 5720 4.61 358004 3.6 1.4
18 غشهد 2080 -0.72 266696 3.5 0.7
19 فرابورس 3327 4.92 4798805 3.3 7.4
20 وسپه 1373 -1.22 8170668 3 2.7

13961026 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 27 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 ولبهمن 2050 1.49 3652002 11.7 2.9
2 بورس 4870 6.59 12140787 10.1 6
3 شگل 4531 0.22 1055026 9.8 2.2
4 غبشهر 2530 3.43 7574002 7.4 3.8
5 فنورد 5367 0 97631 7.1 0.4
6 پلوله 4510 9.2 4918754 6.7 2.1
7 بمپنا 14000 -0.43 1280861 6.5 1.9
8 كرماشا 3098 4.98 12463279 6.2 4
9 تابا 4499 6.56 2601183 5.4 3.2
10 زنگان 9066 10.24 1142777 5.2 3.1
11 سيدكو 1010 -0.98 407400 5 1.9
12 شتوكا 5416 4.44 1873410 4.7 1.5
13 بميلا 1694 6.54 8470575 4.6 1
14 بكام 2234 6.63 3886052 4.6 2.1
15 شيران 4070 3.51 3873171 4.4 0.9
16 شسپا 14940 2.27 7384654 4.4 3.8
17 بالاس 11384 9.45 206582 4.2 1.1
18 وجامي 1520 7.5 1027661 4.2 0.8
19 حريل 1360 1.42 18386592 4.2 1.1
20 آريان 700 -1.55 1842465 4.1 1.9

13961027 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 28 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 وبملت 1010 -1.94 78688105 8.5
2 شاملا 13801 -0.71 212080 7.5
3 قاسم 2970 1.89 2494480 6.7
4 گكيش 4271 5.22 847188 6.7
5 اعتلا 969 -1.02 1370436 6.2
6 گپارس 6305 7.43 834176 6.2
7 ثاخت 835 3.73 3946654 6.1
8 تيپيكو 4651 -1.08 950175 6
9 معيار  1589 10.04 613233 6
10 سغرب 2978 5.23 1106867 5.8
11 ذوب 897 6.66 263729650 5.8
12 وجامي 1541 0 2733830 5.3
13 دسبحان 3826 -2.02 986330 4.8
14 ولغدر 991 5.65 4266722 4.3
15 والبر 2128 -2.25 1038083 4.2

13961128 حجمهای غیر عادی معاملات 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 30 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 غسالم 3165 4.39 14704500 19.6 11
2 خديزل 4100 1.59 2262000 11.9 1.9
3 داسوه 7176 4.21 770421 6.4 8.2
4 واتي 2388 5.66 5815347 5.8 0.9
5 وثخوز 3495 4.86 205960 5.8 1
6 پلوله 4886 8.34 5628127 5.7 3.2
7 شجم 2499 -0.16 220000 4.6 0.7
8 شيران 4200 3.19 4936209 4.5 1.4
9 دعبيد 26995 0.13 181921 4.1 1.2
10 غمينو 4147 -3.78 676991 4 0.9
11 اطلس 14940 0.78 16484 4 1.4
12 لبوتان 4203 8.32 2381924 3.9 3.8
13 فولاژ 1510 -0.85 11388411 3.8 1.9
14 گوهران 1014 4 2056209 3.7 1.2
15 تابا 4385 -2.53 2159201 3.7 3.8
16 وخاور 2050 -0.49 3822469 3.6 1.2
17 تجار 2040 9.03 3978625 3.6 1.1
18 دحاوي 4179 0.7 401750 3.5 1
19 بهپاك 3961 4.29 1245568 3.5 1.4
20 ولبهمن 2149 4.83 1262410 3.4 3.5

13961030 حجمهای غیر عادی معاملات